Узiлiп тускен жапырак

Кара жерден хабар келiп сезiлген, Ерте айырылдык Асхат бауырым озiннен. Агашында кузде калган дiрiлдеп, Жапырактай узiлiп тустiн омiрден. Алганымнан аз екен-ау бергенiм. Мен жырыммен оз озiмдi...